سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

دكتر تژا میرفخرایی
رسانه‌ها و تولید رضایت

رسانه‌ها و تولید رضایت

فیلیپ‌ رینر و پیتروال، ترجمه مسعود خرسند
مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه امین خرمی
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه امین خرمی
فرایند تحلیل قاب

فرایند تحلیل قاب

دكتر تژا میر فخرایی
هژمونی رسانه

هژمونی رسانه

گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی
رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

گفتاری‌ازدكترنعمت‌الله فاضلی