مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی همه چیز را تغییر می‌دهد

مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی همه چیز را تغییر می‌دهد

لزلی دیکستین و ماریا اسپادا، مترجم: علی شاکر
هوش مصنوعی و رسانه

هوش مصنوعی و رسانه

ترجمه و تخلیص: امید محمدیان پهلوان
فرآیند علمی و نحوه رسیدگی به اطلاعات گمراه‌کننده

فرآیند علمی و نحوه رسیدگی به اطلاعات گمراه‌کننده

متیو اینگرام، ترجمه و تلخیص: امید محمدیان پهلوان