تکنولوژی‌های نو  و رسانه

تکنولوژی‌های نو و رسانه

تألیف: طوبی منصوری
رسانه جدید، فرهنگ متاثر

رسانه جدید، فرهنگ متاثر

تالیف: طوبی منصوری
مخاطبان رسانه‌: مصاحبه با گروه‌های کانونی

مخاطبان رسانه‌: مصاحبه با گروه‌های کانونی

ترجمه: آرش محمدخانی و علی داوطلب
نظرها و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات

نظرها و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات

تئو ای ون دایک - ترجمه: احسان شاقاسمی
بازنمایی رسانه‌ای

بازنمایی رسانه‌ای

گی و روی استفورد-ترجمه: زهره رجبی
رسانه و حوزه عمومی

رسانه و حوزه عمومی

گفتگو با دکتر سید محمد مهدی زاده