رسانه‌ای برای تمام فصول

رسانه‌ای برای تمام فصول

گفت‌وگو با دكتر تژا میرفخرایی
روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ

روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ

مجموعه گفتاری از دکتر نعمت‌الله فاضلی
رسانه ها و الگوی مصرف دارو

رسانه ها و الگوی مصرف دارو

دكتر محمدمهدی لبیبی
بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی تلویزیون

بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی تلویزیون

گفت‌وگو با دكتر شیرین احمد نیا
تلویزیون چگونه برداشت ما از زمان را تغییر می‌دهد؟

تلویزیون چگونه برداشت ما از زمان را تغییر می‌دهد؟

مجموعه گفتاری از دکتر نعمت‌الله فاضلی
سواد خبری چیست؟

سواد خبری چیست؟

اشرف احدزاده
زندگی در جهان رسانه

زندگی در جهان رسانه

مجموعه گفتاری از دکتر نعمت‌الله فاضلی
انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ

انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ

مجموعه گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی