راز ماندگاری یک نشریه
راز ماندگاری یک نشریه
پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
عوامل معنا دارکردن آمار
درس‌نامه آنلاين روزنامه‌نگاري علمي- درس نهم/2
عوامل معنا دارکردن آمار
نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی
پاپیولار ساینس
مجلات علمی جهان-1
پاپیولار ساینس
پوريا ناظمي
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها
گفت‌وگو با دكتر علي اصغر محكي
بازوی تجارت، چتر فلاحت
بازوی تجارت، چتر فلاحت
مجید یوسفی، پگاه طوسی
سینما:
سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟
دكتر تژا ميرفخرايي